top of page

Preambulum

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Csoko - Láda Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, Eladó) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltató, valamint a szolgáltatást igénybe vevő fél (a továbbiakban: Felhasználó, Vevő) lényeges jogait és kötelezettségeit, valamint a Szolgáltató által üzemeltetett www.csokolada.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) felhasználásának feltételeit tartalmazza.

 

A weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatások tekintetében, amelyeket a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások az irányadók.

 

A Felhasználó a weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat azzal, hogy a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében, valamint az abban foglaltak értelmezésére a magyar jog az irányadó, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései.

 

I. Szolgáltató

 

1. A Szolgáltató elsősorban édesség gyártásával és kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság, amely a www.csokolada.hu weboldalon édesipari termékek online értékesítését folytatja.

 

Cégnév: Csoko - Láda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37. É9. ép. földszint 3. ajtó

Levelezési cím: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37. É9. ép. földszint 3. ajtó

Üzlethelyiség címe: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37. É9. ép. földszint 3. ajtó

Cégjegyzékszám: 02-09-078510 (Vezetve a Pécsi Törvényszék Cégbírósága által)

Adószám: 23797895-2-02

Közösségi adószám: HU23797895

Számlaszám: 50800111-15216397-00000000 (Takarék Bank Zrt.)

Törvényes képviselő: Vörösné Krutki Borbála ügyvezető

 

2. Kapcsolat, Ügyfélszolgálat

 

Név: Csoko - Láda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37. É9. ép. földszint 3. ajtó

Web: www.csokolada.hu

E-mail: info@csokolada.hu

Telefon: +36 70 931 6501

 

Nyitvatartás: Hétfő Zárva

Kedd Zárva

Szerda Zárva

Csütörtök 10.00-17.00

Péntek 10.00-17.00

Szombat 10.00-17.00

Vasárnap 10.00-17.00

 

3. Tárhelyszolgáltató adatai

 

Neve: Wix.com Ltd.

Címe: 500 Terry A Francois Blvd San Francisco, CA 94158

Weboldal: www.wix.com

 

A Csoko-Láda Kft. az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozó:

 

Neve: Erdei Heléna e.v.

Székhelye:  7766 Újpetre, Ady utca 47.

E-mail címe: erdeihelena@gmail.com

 

II. Általános rendelkezések

 

1. Az ÁSZF hatálya

 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra és jogügyletre, amely a www.csokolada.hu weboldalon található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik.

 

2. Webáruház látogatása, szerződés létrejötte

 

A Webáruház szolgáltatásai az édesipari termékek minőségének és állagának biztosítása érdekében az év október 01. napja és május 31. napja közötti időszakban vehetők igénybe, a Webáruház működése a megjelölt időszakon kívül szünetel. Az év június 01. napja és szeptember 30. napja között időszakban az édesipari termékek értékesítése kizárólag a 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37. É9. ép. földszint 3. ajtó alatti üzlethelyiségben történik.

 

A Webáruház szolgáltatásait bárki, saját kockázatára jogosult igénybe venni, a Weboldalon történő vásárlásra előzetes regisztráció mellett van lehetőség.

 

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 

A Weboldal teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos.

 

Felhasználó a Webáruház használatával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat és az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul.

 

Alkoholtartalmú termékeinket a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag 18 év feletti megrendelő személy részére tudjuk teljesíteni. Amennyiben alkohol termék is került a kosárba, a megrendelőnek a pénztár oldalon büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell arról, hogy betöltötte 18. életévét. A nyilatkozat hiányában a rendelés egyoldalúan törlésre kerül a rendszerből, szerződés nem jön létre.

 

A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Online vásárlás esetén a szerződés a Csoko - Láda Kft. mint eladó és a Felhasználó mint vevő között jön létre. A jelen ÁSZF szerinti szerződés a Ptk. 6:82.§-a alapján elektronikus úton kötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

III. Különös rendelkezések

 

1. Regisztráció

 

A Webáruház előzetes regisztráció mellett vehető igénybe. A regisztráció során a Felhasználó vásárlói profil létrehozása érdekében adatlapot tölt ki, a szükséges adatok és információk megadásával. Az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez szükséges – adat (név, e-mail cím, telefonszám, lakcím) kitöltése szükséges.

 

A Felhasználó a regisztráció (és a vásárlás) során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait, az így megkötésre került szerződés semmis. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semmilyen felelősséget nem vállal. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználó jelszavának elfelejtéséből, vagy illetéktelenek számára történő hozzáféréséből eredő károk vonatkozásában.

 

Felhasználó a hibásan rögzített adatait bejelentkezést követően megváltoztathatja. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a Szolgáltató info@csokolada.hu e-mail címén van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg.

 

2. A megrendelés menete

 

Felhasználó a sikeres regisztrációját követően bejelentkezik, majd megkezdheti a vásárlást.

 

A Weboldal termékbemutatási, valamint online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A Weboldalon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet, ahol a termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.

 

Valamennyi terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Abban az esetben, ha az adott kategóriában lévő összes termék nem jeleníthető meg egy oldalon, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, a Felhasználó itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

 

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

 

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, vételárának adóval (27% ÁFA) megnövelt teljes (bruttó) összegéről, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és egyéb feltételeiről a Vevő a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

 

A vételár minden esetben a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, az általános forgalmi adót tartalmazza. Eladó a Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, a módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

 

Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 (nulla) Ft-os vagy 1 (egy) Ft-os árra, úgy az Eladó Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron teljesíteni és a vételár téves megjelöléséből eredő esetleges kárt megtéríteni. Az Eladó ez esetben felajánlja a helyes (valós) áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Vevő jogosult elállni a vásárlási szándékától.

 

A Vevő a „Kosár” feliratra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni, melynek tartalmát a Weboldalon feltüntetett „Kosár” feliratra kattintva ellenőrizhet (kiválasztott termék megjelölése, méret és egyéb specifikáció; darabszám; darab/bruttó vételár; fizetendő bruttó vételár).  A Vevő a Kosár felületen módosíthatja a megrendelését; további termékeket helyezhet a Kosárba, illetve onnan el is távolíthat termékeket.

 

Abban az esetben, ha a Vevő a vásárlást befejezte és a megrendelését rendben találta, a „Fizetés” feliratra kattintva véglegesítheti a megrendelését és előzetes regisztráció esetén bejelentkezhet fiókjába.

 

A Vevő a Fizetési felületen kiválaszthatja a neki megfelelő fizetési és szállítási feltételeket.

 

Mindezeket követően a Vevő a „Rendelés” feliratra kattintva adhatja le végleges rendelését az Eladó részére. A megrendelés elküldésének a feltétele jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat ismerete és elfogadása.

 

Amennyiben a Vevő az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a „Rendelés” gombra rákattintott, úgy a megrendelés létrejön, mely a Vevő részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy az Eladó a Vevő ajánlatát elfogadta. Eladó a Vevő megrendelését a beérkezését követő legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben a visszaigazolja, mely automatikus email megerősíti, hogy az Eladó megkapta a Vevő által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza. Ez az automatikus e-mail nem jelenti a Vevő megrendelésének elfogadását, csupán arról tájékoztatja a Vevőt, hogy megrendelése beérkezett az Eladóhoz. Ajánlatának/megrendelésének Eladóhoz történő beérkezése a Vevő részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

 

Az Eladó a Vevő ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Eladó általi elfogadásáról szóló, az Eladó által a Vevő részére megküldött külön email Vevőhöz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló email (48 órán belüli) megérkezésével. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Vevő megrendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve az Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vevő hibás e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni

 

Az Eladó a megrendelések feldolgozását a mindenkori nyitvatartási időben végzi el. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, úgy az azt követő napon kerül feldolgozásra.

 

A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg az Eladótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Amennyiben visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a Vevő az info@csokolada.hu email címen, vagy a +36 70 931 6501 telefonszámán jelezheti az Eladó felé. A Vevő a megrendelés elküldését követően az Eladó által megadott ügyfélszolgálati elérhetőségeken egyébként is jelezheti esetleges problémáját, észrevételeit a megrendeléssel kapcsolatban.

 

Ha a Vevő a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a visszaigazoló email beérkezését követő 4 (négy) órán belül jeleznie kell a Webáruház ügyfélszolgálata felé (elektronikus levél útján, vagy telefonon) a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló emailt az Eladó akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vevő által nem kifogásoltak.

 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése minden költséget tartalmaz. Az Eladó papíralapú vagy elektronikus számlát állít ki, melyet a Vevő az áru átvételekor kap kézhez illetve a számla elektronikus úton kerül megküldésre.

 

A Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, a termékeken, a csomagoláson észlelt esetleges sérülés, vagy mennyiségi eltérés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Az Eladónak utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módjában elfogadni.

 

3. Fizetési és szállítási módok

 

3.1. Fizetési módok

 

A Szolgáltató által biztosított fizetési módok a következők:

 • Utánvéttel történő készpénzes fizetés: a rendelés teljes összegét a terméket kézbesítő futárnak kell kifizetni. Az utánvét szolgáltatás igénybevétele esetén a Szolgáltató jogosult többlet díjat felszámítani.

 • Bankkártyás fizetés a weboldalon.

 • PayPal internetes fizetés.

 

3.2. Szállítási módok

 

A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz szállítja azzal, hogy a kiszállítás vállalási ideje 3-5 munkanap.

 

A Szolgáltató házhozszállítás esetén jogosult a szállítás díját a megrendelés díjához hozzászámítani.

 

Abban az esetben, ha egy Felhasználótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek szállítási díja összeghatártól függetlenül külön-külön kerülnek figyelembevételre, tehát a megrendelések összevonására nincs lehetőség.

 

A Szolgáltató csomagok kiszállítását a Magyar Posta megbízásával teljesíti. A Magyar Posta Zrt. vállalja, hogy csomagokat a feladást követő munkanapon, munkaidőben (8-17 óra között) kézbesíti a címzettnek. Ha szükséges, az MPL (Magyar Posta Logisztika) a küldeményt két alkalommal kísérli megkézbesíteni a Címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, az MPL a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra, majd a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a küldeményt a jogosult átveheti.

 

A Szolgáltató a termékek vonatkozásában jótállást kizárólag a termékgyártásából eredő sérülésekre, állagromlásra vállal, a helytelen tárolásból, szállításból eredő állagváltozásért, törésért, olvadásért nem vállal felelősséget.

 

Szolgáltató a csomagot kézbesítő Megbízott útján a Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Felhasználó által a megrendelés feladásakor megadott címre teljesíti. Amennyiben a Felhasználó a rendeléskor megadott címen nem elérhető, ott a rendelést a Szolgáltató általi kiszállítás időpontjában nem veszi át és az általa a megrendelés során megadott telefonos elérhetőségen kétszeri próbálkozással a kiszállítási időpontot követő 5 (öt) percen belül nem lehet elérni, úgy a Szolgáltató nem kötelezhető a rendelés teljesítésére és bármilyen kártérítésre.

 

Amennyiben a rendelés a Felhasználó érdekkörében felmerülő okból nem kézbesíthető, a Felhasználó nem mentesül fizetési kötelezettsége alól, a rendelés és a szállítás ellenértékének kiegyenlítésére továbbra is köteles, illetve a vételár előzetes megfizetése esetén annak visszatérítésére nem jogosult.

 

Felhasználó a megrendelt küldemény átvételével kifejezetten elismeri, hogy a megrendelt terméket a hatályos magyar jogszabályok szerint kötelező jelölésekkel ellátva kapta meg.

 

Szolgáltató a termékeket megfelelő méretű dobozba csomagolja, melyért külön díjat, költséget nem számít fel.

 

4. Elállás

 

A fogyasztónak nem minősülő magánszemélyt és a vállalkozásnak minősülő jogi személyt elállási jog nem illeti meg.

 

Fogyasztónak minősülő természetes személyek esetében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályai alkalmazandók, mely jogszabály 2. § l) pontja alapján nem terjed ki a rendelet hatálya az élelmiszer és egyéb mindennapi fogyasztásra szánt terméknek a fogyasztó lakóhelyére, tartózkodási helyére vagy munkahelyére történő gyakori és rendszeres szállítására vonatkozó szerződésre. Így az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szánt termékek vonatkozásában a fogyasztót nem illeti meg elállási jog.

 

5.  Termékszavatosság

 

Vállalkozás által fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól [a termék előállítója és forgalmazója], hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

 

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

 

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 

6. Panaszkezelés

 

Az Ügyfél a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az I. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

 

5.1. Panasz előterjesztése

 

5.1.1. Szóbeli panasz

 

A Felhasználó szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a Felhasználó a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Felhasználó panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Felhasználóval. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja a Felhasználónak. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 (harminc) napon belül indokolással ellátott választ küld.

 

A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza:

a) az Ügyfél neve;

b) az Ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;

c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;

d) az Ügyfél panaszának részletes leírása

e) az Ügyfél által vásárolt termék cikkszáma vagy egyéb termék beazonosításra alkalmas azonosító

g) a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén

elvárt).

 

5.1.2. Írásbeli panasz

 

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és vizsgálat eredményéről a Felhasználónak a panasz közlését követő 30 (harminc) napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről a Felhasználót a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

 

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

 

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljeskörű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

 

5.2. Panasznyilvántartás

 

A panaszkezelés során következő adatokat kérheti el a Szolgáltató el az Ügyféltől:

 • Ügyfél neve

 • Ügyfél lakcíme, székhelye, levelezési címe

 • Ügyfél telefonszáma

 • értesítés módja

 • panasszal érintett termék vagy szolgáltatás cikkszáma vagy egyéb azonosító száma

 • panasz leírása, oka

 • Ügyfél panasszal kapcsolatos igénye

 • a panasz alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata

 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

 

A Szolgáltató a panaszkezelés során az Ügyfél által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató 5 (öt) évig megőrzi. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

 

A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel a Szolgáltató.

 

5.3. Békéltető testületi eljárás

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a Fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

Az illetékes békéltető testületek elérhetőségei a www.bekeltetes.hu weboldalon érhetők el.

 

A vásárló jogosult a fogyasztói jogvitákból eredő követelésének bíróság előtti jogérvényesítésére a Polgári Törvénykönyv és a Polgári Perrendtartás szabályai szerint.

 

Az Európai Bizottság internetalapú platformot hívott életre, azon fogyasztók számára, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére. Azok a vitarendezési testületek szerepelnek az online vitarendezési platform jegyzékében, amelyek megfelelnek bizonyos minőségi előírásoknak, és amelyeket a nemzeti hatóságok is elismernek. A honlap az EU 23 hivatalos nyelvén áll rendelkezésre.

http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

5.4. Jogorvoslat

 

Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Felhasználó az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető.

 

Cím: 1088 Budapest József krt. 6.

Telefonszám: 061/459-4836 vagy 061/459-4999

 

A fogyasztók 2017. január 1. napjától panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz is fordulhatnak. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei a jarasinfo.gov.hu weboldalon találhatók.

 

Online vitarendezési platform:

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 524/2013/EU RENDELETE alapján az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Unióban letelepedett kereskedők közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére online vitarendezési platform vehető igénybe.

 

A vitarendezés részletes szabályai az alábbi linken keresztül érhetők el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

IV. Egyéb rendelkezések

 

A Szolgáltató által üzemeltetett www.csokolada.hu webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

 

Szolgáltató a Weboldalon való vásárlásra figyelemmel feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében kezeli és tárolja.

 

Azon cégek listája, melyek számára a Szolgáltató, mint adatkezelő továbbadja az adatokat adatfeldolgozás céljából megtalálhatók a Csoko - Láda Kft. „Adatvédelmi szabályzat és tájékoztató” kiadványában, mely a Weboldalon szintén elérhető.

 

A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint, valamint a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján jár el.

 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenést követő 8. (nyolcadik) napon lép hatályba és a hatályba lépését követően adott megrendelések alapján létrejött jogviszonyokban alkalmazandó. Az ÁSZF módosításáról Szolgáltató regisztrált ügyfeleit a módosítás hatályba lépés előtt 8 (nyolc) nappal, a módosítással érintett rendelkezések megjelölésével a regisztrált e-mail címre küldött email útján értesíti. Amennyiben Szolgáltató az Felhasználót a jelen pont szerint az ÁSZF módosításáról tájékoztatta és a Felhasználó regisztrációját a módosítás hatályba lépéséig nem szüntette meg, Szolgáltató ezt úgy tekinti, hogy az Ügyfél az ÁSZF módosításához hozzájárult.

 

 

Csoko - Láda Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

bottom of page