top of page

Adatkezelési tájékoztató

1. Általános rendelkezések

 

A www.csokolada.hu weboldalt a Csoko - Láda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37. É9. ép. földszint 3. ajtó, cégjegyzékszám: 02-09-078510, adószám: 23797895-2-02, képviseli: Vörösné Krutki Borbála ügyvezető) üzemelteti.

 

A jelen Tájékoztató célja, hogy a www.csokolada.hu weboldal látogatóinak teljes körű tájékoztatást biztosítson személyes adataik a Weboldal üzemeltetője és tulajdonosa általi kezelésének módjáról, a kezelt adatok fajtáiról, az adatkezelés jogalapjáról, továbbá az adatkezeléssel összefüggő jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

 

A Csoko - Láda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonát képező www.csokolada.hu weboldalon megadott személyes adatok teljes körű, biztonságos kezeléséért Csoko - Láda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felelős, mint egyedüli adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő). 

 

Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott adatkezelési hozzájárulásnak minősül, így Adatkezelő jogosult felhasználó/vásárló által rendelkezésre bocsátott vagy egyéb, a böngészési, vásárlási folyamat során keletkező adatokat a törvény keretei között kezelni. Adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

 

Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy a www.csokolada.hu webáruház látogatóinak és vásárlóinak (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait senkinek nem továbbítja és köteles biztosítani az adatok biztonságos kezelését.

 

2. Adatkezelő és adatfeldolgozók

 

Adatkezelő az online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.


2.1. Adatkezelő

 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált Felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

 

Neve: Csoko - Láda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37. É9. ép. földszint 3. ajtó

Cégjegyzékszáma: 02-09-078510 (Vezetve a Pécsi Törvényszék Cégbírósága által)

Adószáma: 23797895-2-02

Képviseli: Vörösné Krutki Borbála ügyvezető

 

2.2. Adatkezelési tisztviselő

 

Az adatvédelmi tisztviselő feladata a Weboldal jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerinti működésének biztosítása, a vonatkozó jogszabály változások nyomon követése és alkalmazása, jelen Tájékoztató szükség szerinti módosítása, információnyújtás, továbbá a szükséges monitoring, controlling intézkedések megtétele.

 

Neve: Vörösné Krutki Borbála ügyvezető

E-mail címe: info@csokolada.hu

Telefonszáma: +36 30 508 3820

 

2.3. Adatfeldolgozók

 

2.3.1. Adatfeldolgozó

A Csoko-Láda Kft. az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe internetes honlapjának üzemeltetése, karbantartása céljából.

 

Neve: Erdei Heléna EV.

E-mail címe: erdeihelena@gmail.com

 

2.3.2. Futárszolgálat

 

A futárszolgálat biztosítja a megrendelt termékek Vásárlók részére történő kiszállítását.

 

Neve: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye:  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszáma: 01-10-042463

E-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

 3. Adatkezelés jogalapja, adatkezelési alapelvek

 

A személyes adatok kezelése az Felhasználók előzetes tájékoztatásával – jelen Tájékoztató elfogadása – és önkéntes hozzájárulásával történik.

 

A weboldal használatával a Felhasználó elfogadja a jelen Tájékoztatót és hozzájárul adatainak a szabályzat szerinti kezeléséhez, tárolásához.

 

Az Adatkezelő folyamatosan biztosítja a hozzáférést az általános szerződési feltételekhez és jelen adatvédelmi tájékoztatóhoz egyaránt.

 

A webáruházban a megrendelések későbbi, felhasználói fiókban történő utánkövetéséhez és a későbbi vásárlások alkalmával a megrendelési folyamat felgyorsításához (adatbetöltés) regisztrációra van szükség. A Weboldalon történő regisztráció a vásárlási folyamat részét képezi, előfeltétele az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása. Regisztrációjával a Felhasználó jogosítja Adatkezelőt az általa önkéntesen megadott adatok tárolására és jóhiszemű felhasználására. A regisztrációs űrlap kitöltése, az adatok megadása önkéntes, azonban s webáruházban történő vásárlás előfeltétele.

 

Adatkezelő kijelenti, hogy a regisztrált Felhasználók személyes és vásárlási adatait harmadik fél számára nem adja ki, bizalmas információként kezeli, az adatok védelmének biztonságos tárolásáról és kezeléséről gondoskodik.

 

Adatkezelő kizárólag az Európai Unió, illetve Magyarország jogszabályai által meghatározott előírások betartásával kezel személyes adatot.

 

Adatkezelő kizárólag a regisztrált felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, a vásárlónak és regisztrált Felhasználónak nem minősülő weboldal látogatókról nem gyűjt személyes adatokat.

 

4. Adatkezelés hatálya, adattörlés, tájékoztatás

 

4.1. Adatkezelés és adattárolás hatálya

 

Az Adatkezelő az 5.4. alpontban rögzített adatokat a Felhasználó önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig kezeli és tárolja. A hozzájárulás bármikor, szabadon visszavonható. A hozzájárulás visszavonására azonban csak olyan esetben kerülhet sor, ha az adat és a Felhasználó között közvetlen kapcsolat van, vagy amíg az ilyen kapcsolat helyreállítható. Ellenkező esetben az adat nem tekinthető személyes adatnak. Nem kérhető az adatok törlése olyan esetben, amikor az adatok tárolását valamilyen hatályos törvénynek, rendeletnek való jogszabályi megfelelés írja elő.

 

Adatkezelő kijelenti, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatokat kizárólag addig tárolja, amíg Felhasználó Adatkezelővel kapcsolatba hozható.

 

A regisztráció során Felhasználó nyilatkozik arról, hogy Adatkezelőt jogosítja adatai kezelésére és tárolására az adattörlési kérelem benyújtását követően az adatai megsemmisítéséig, amit Adatkezelő az alább vállalt határidőn belül a Felhasználó kérésére teljesít.  

 

4.2. Adattörlési nyilatkozat

 

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatai törlését kérvényező Felhasználó valamennyi, az Adatkezelő birtokában lévő, tárolt személyes adatát 5 (öt) munkanapon belül megsemmisíti.

 

Felhasználó személyes adatainak törlését kizárólag e-mailben kezdeményezheti az érintett Felhasználó személyes adatainak védelme érdekében, a személyazonossággal való visszaélés elkerülésének biztosítása céljából.

 

4.3. Tájékoztatási kötelezettség

 

Adatkezelő a Felhasználó kérelmére részletes tájékoztatást ad az érintett részére Adatkezelő által kezelt, illetve Adatfeldolgozók által feldolgozott személyes adatairól és azok kategóriáiról, az adatok forrásáról (regisztráció időpontjáról), az adatkezelés céljáról, időtartamáról és az adattárolás időtartamáról.

 

A fenti információk lekérdezése kizárólag e-mailben történhet az érintett Felhasználó személyes adatainak védelme érdekében, a személyazonossággal való visszaélés elkerülésének biztosítása céljából. A Felhasználó tájékoztatást az Adatkezelő 2. pontban megadott elérhetőségein kérhet. Az Adatkezelőnek kötelezettsége ezen tájékoztatást a kézhezvételt követő tőle telhető lehető legrövidebb, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül írásban megadni.

 

A Felhasználónak bármikor és korlátlanul jogában áll kérni személyes adatnak minősülő adatainak módosítását, helyesbítését vagy törlését. A Felhasználó az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérelmét a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül feldolgozza, melyről a Felhasználót írásban értesíti. Adatkezelő erre irányuló kérelem alapján a személyes adatok kezelésének megszüntetését, az adatok törlését – a jogszabály által meghatározott kötelező adatkezeléseken túlmenően – minden esetben végrehajtja.

 

4.4. Elérhetőség

 

Felhasználó adatainak törlését és a tájékoztatást az info@csokolada.hu e-mail címen kérvényezheti.

 

5. Adatkezelés részletezése

 

5.1. Adatkezelési tevékenység 

 

Adatkezelő Felhasználó adatait a vásárláshoz kapcsolódó tevékenységek teljesítéséhez használja fel: vásárlók beazonosítása, értesítése, számlázás, megrendelések házhozszállítása, kapcsolattartás, továbbá a kereskedelmi célú megkereséseket igénylő Felhasználók számára hírlevél küldés okán.

 

5.2. Adatkezelés célja

 

Adatkezelő Felhasználó adatait az online rendelésekhez kapcsolódó adminisztrációhoz, a vásárláshoz kapcsolódó tevékenységek teljesítéséhez (számlakibocsátás) és a termékek házhozszállításához, illetve hírlevelek küldése során használja fel. 

 

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Az adat kizárólag a cél szerinti jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely elengedhetetlenül szükséges a cél eléréséhez. A személyes adat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat mindaddig megőrzi az adatkezelés során e minőségét, amíg a kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja, hogy a Felhasználót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

5.3. Adatok forrása

 

Felhasználó a személyes adatait önkéntesen osztja meg Adatkezelővel, az Adatkezelő által gyűjtött minden személyes felhasználói adat a Felhasználótól származik. Az adatok hitelességéért és pontosságáért Adatkezelő nem vállal felelősséget. 

 

5.4. Kezelt adatok köre

 

A Weboldalt a Felhasználó önmaga azonosítása nélkül is látogathatja, azonban a Weboldal használata során korlátozott mértékben sor kerülhet olyan technikai adatok, információk kezelésre, melyeket nem vagy csak nehezen lehet egy adott személyhez kapcsolni. Ezen adatok kezelésére elsősorban látogatottsági adatok mérése, statisztikák elkészítése, hibák javítása és felhasználói élmény fokozása céljából kerül sor. Az ún. sütik (cookie-k) a Tájékoztató 5.5. pontjában kerülnek ismertetésre.

 

A. Megrendelés

- név,

- telefonszám,

- cím,

- email cím.

 

B. Számlázás

Természetes személy esetén:

- név,

- számlázási cím.

 

Jogi személyek esetén:

- név/cégnév,

- székhely,

- adószám.

 

C. Szállítás

- név,

- szállítási cím,

- telefonszám,

- e-mail cím.

 

D. Hírlevél

- név,

- e-mail cím.

 

5.5. Adattovábbítás

 

A weboldalon a regisztráció során megadott személyes adatokat, illetve a megrendelések adatait a tárhelyszolgáltató a saját szerverén lévő SQL adatbázisban tárolja.

 

Termékek rendelése, vásárlása esetén a Felhasználó 5.4. alpontban megjelölt adatait az Adatkezelő a Magyar Posta Zrt-nek, mint a 2.3.2. alpontban megjelült futárszolgálatnak adja át. A Felhasználó a Magyar Posta Zrt. adatkezelési szabályzatáról a https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato linken tájékozódhat.

 

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy személyes adatai kezelésének jogalapja az adatkezelő jogos érdeke.

 

Az adatkezelőnek jogában áll az összesített, anonim, az egyes látogatókhoz közvetlenül nem kapcsolható információkat, statisztikákat megosztani bármely harmadik féllel.

 

A fent említetteken túlmenően az Adatkezelő semmilyen személyes adatot nem jogosult továbbítani harmadik fél részére.

 

A fent nevesített harmadik felek adatkezelési gyakorlatáért az adatkezelő a Ptk. szerinti, „az adott helyzetben általában elvárható” gondosság tőle elvárható mértékéig vállal felelősséget.

 

5.6. Adatok biztonsága

 

Az interneten nem lehet biztosítani a személyes adatok teljes körű védelmét, biztonságát, azonban az Adatkezelő mindent megtesz a Ptk. szerinti, „az adott helyzetben általában elvárható” gondosság tőle elvárható mértékéig a Felhasználó személyes adatainak megóvása érdekében. A Felhasználó ennek megfelelően olyan technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz, melyek igyekeznek a személyes adatokat megóvni a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisítéstől, jogosulatlan közzétételtől, illetve hozzáféréstől. A fentiek ellenére – tekintettel az internet sajátosságaira – az Adatkezelő nem tudja garantálni, hogy egy jogosulatlan behatolás során bármely, a Felhasználó által megadott információhoz egyáltalán nem fog hozzáférni jogosulatlan harmadik fél.

 

6. Sütik

 

A weboldalon úgynevezett cookie-kat (továbbiakban: „sütik”) használunk. A sütik olyan file-ok, amelyek képesek azonosítani a látogatót, illetve tárolják személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. A navigációs adatok megmutatják, hogy a felhasználó mely oldalakat látogatta meg és milyen sorrendben. A sütik kezelik, hogy a weboldalon és azon keresztül mely reklámok jelenjenek meg, valamint mérik ezek hatékonyságát.

 

A sütik célja, hogy a weboldal felismerje a visszatérő felhasználókat, ezzel megkönnyítve, felgyorsítva az ismételt rendelési folyamatot, a korábbi látogatás során kosárba tett termékeket megőrizze a rendelés későbbi látogatáskori véglegesítéséig, a felhasználói élmény és a szolgáltatás minőségének növelése érdekében statisztikai adatokat gyűjtsenek a weboldal forgalmáról, nyomon kövessék a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat.

 

A sütiket a felhasználó böngészője gyűjti, a tárolás helye a felhasználó számítógépe. A sütik egy része a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik, másik részüket a felhasználó bármikor szabadon törölheti a böngészőjének beállításaiban.

 

A böngészők alapértelmezett beállításai engedélyezik a sütik használatát, ugyanakkor a felhasználónak módjában áll letiltania a sütiket a böngészője beállításaiban. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a weboldal egyes szolgáltatásai, funkciói csak a sütik engedélyezésének bekapcsolása esetén érhetőek el.

 

A sütik segítségével kinyert adatok adott felhasználóhoz közvetlenül nem, vagy csak nehezen kapcsolhatók, ezeket kizárólag összevont statisztikák formájában, anonim jelleggel kezeli az adatkezelő.

 

6.1. Elengedhetetlen sütik

 

A szükséges sütik nélkülözhetetlenek a webhely megfelelő működéséhez. ez a kategória csak azokat a sütiket tartalmazza, amelyek biztosítják a weboldal alapvető funkcióit és biztonsági jellemzőit. Ezek a sütik nem tárolnak semmilyen személyes információt.

 

A weboldal használatával a látogató hozzájárul az elengedhetetlen sütik szabályzatban foglaltaknak megfelelő használatához.

 

6.2. Statisztikai és marketing célú sütik

 

A statisztikai és marketing célú sütik nem feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez. A statisztikai sütik az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a felhasználók a weboldallal. A marketing célú sütik esetén a személyre szabott sütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy minél relevánsabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg, valamint aktivitásra buzdítsuk őket.

 

A felhasználók a statisztikai és marketing célú cookie-k elfogadását vagy elutasítását bármikor módosíthatják a weboldalon “cookie beállítások módosítása” fülre kattintva.

 

7. Közösségi oldalak

 

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak. A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, Instagram, stb. a közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése. A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek a teljesség igénye nélkül: fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb. A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

 

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

 

Az adatgyűjtés célja: a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, kifejezett hozzájárulása.

 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa.

 

8. Google analytics

 

A www.csokolada.hu a Google Analytics alkalmazást használja a Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

 

9. Hírlevél

 

Adatkezelő hetente maximum egy alkalommal üzletszerzés céljából ajánlatokról, akciókról, workshopokról és egyéb - a Felhasználó számára releváns - témákról hírlevelet jogosult küldeni azon Felhasználóknak, akik ehhez korábban hozzájárultak. 

 

9.1. Feliratkozás

 

A hírlevél funkció aktiválása a regisztrációs űrlapra kihelyezett jelölőnégyzet megjelölésével, továbbá www.csokolada.hu weboldalon e-mail cím és név megadásával bármikor lehetséges. A feliratkozás előfeltétele az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása. 

 

9.2. Leiratkozás

 

A hírlevél funkcióról való leiratkozáshoz Adatkezelő minden hírlevélben köteles elhelyezni egy leiratkozó linket, továbbá a leiratkozás a www.csokolada.hu  weboldalon e-mail cím és név megadásával bármikor lehetséges. Leiratkozást követően az Adatkezelő nem jogosult az érintett Felhasználónak bárminemű e-mailes kommunikációt küldeni mindaddig, amíg Felhasználó másképpen nem rendelkezik. A hírlevélről való leíratást Adatkezelő a Felhasználó erre vonatkozó rendelkezésétől számított 5 (öt) munkanapon belül teljesíti.

 

10. Külső hivatkozások, linkek

 

A Weboldal tartalmazhat olyan harmadik fél weboldalára mutató hivatkozásokat, linkeket, amelyekre nem vonatkozik jelen Tájékoztató. Ezek a weboldalak nem állnak az Adatkezelő tulajdonában és azokat nem üzemelteti, így ezeknek az adatkezeléséért az Adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget. A Felhasználó felelőssége, hogy ezen oldalak vonatkozó szabályzatait elolvassa, értelmezze és elfogadja.

 

11. Jogi tájékoztatás

 

11.1. Jóhiszemű, felelős adatkezelési nyilatkozat

 

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a felhasználói adatok kezelése minden esetben jogszerű legyen, azaz az adatkezelésre az adatkezelési alapelvek szem előtt tartásával, megfelelő célból és jogalap alapján, az adatbiztonsági előírások maradéktalan betartása mellett kerüljön sor.

 

11.2. Felhasználó jogállása

 

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők:

 • a tájékoztatás joga,

 • a helyesbítés joga,

 • a törléshez való jog,

 • az ún. „elfeledtetéshez való jog”,

 • az adatok zárolásához/korlátozásához való jog,

 • a tiltakozáshoz való jog,

 • a bírósághoz fordulás joga,

 • a hatósághoz fordulás joga.

 

11.3. Jogorvoslat 

 

A Felhasználó jogainak megsértése esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – a választása szerint – az Adatkezelő székhelye szerinti bíróság vagy a Felhasználó lakó- vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulni.

 

11.4. Irányadó jogszabályok

 

A hatályos vonatkozó jogszabályok:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)

 • a személyes adatok gépi feldolgozását szabályozó 1998. évi VI. törvény

 • a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény

 • a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény

 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

12. A Tájékoztató módosítása

 

Az Adatkezelőnek jogában áll jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan módosítani, annak érdekében az megfeleljen mind az Adatkezelő célkitűzéseinek, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, termékek specialitásainak, valamint a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak.

 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a Weboldalon a hatályos Szabályzat legyen elérhető, amely a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelel.

 

A Felhasználó kötelezettsége, hogy nyomon kövesse a Szabályzat esetleges változását annak érdekében, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan minden információnak a birtokában legyen.

 

 

Csoko - Láda Kft.

bottom of page